Category: Uncategorized

Agjëro sepse s’ka të ngjashëm me të

Agjëro sepse s’ka të ngjashëm me të

May 15, 2018 By admina admina

Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!): Falënderimet i takojnë vetëm Allahut i Cili na begatoi me muajin e agjërimit. E ku e di ti se çfarë është agjërimi. Ai është adhurim që nuk ka të ngjashëm me të, ai është adhurim unik në mesin e adhurimeve, ai është prej rrugëve më madhore të xhenetit. Transmetohet

Read More

Sihri për ndarje të çifteve, ja simptomat…

May 15, 2018 By admina admina

Prishja (divorci) e martesësKjo është prej problemeve më të shpeshta, Allahu na ka dhënë një shembull se sa shumë të këqija mund të vijnë nga magjia:”…E, mësonin (njerëzit) prej atyre dyve atë (magji) me çka ndanin burrin prej gruas së vet(…)” El-Bekare, 2/102.Dy simptome janë veçanërisht dëshmi e këtij lloji të magjisë: Gruaja nuk mundet

Read More
Sihri për ndarje të çifteve, ja simptomat…
Biri im, e harrove nënën tënde, kam qenë shërbëtorja jote, sot jetoj e vetme

Biri im, e harrove nënën tënde, kam qenë shërbë...

May 15, 2018 By admina admina

LETRA E NJË NËNE Biri im! Kjo është një letër nga nëna jote e gjorë. Më vjen turp të shkruaj, pas një pasigurie dhe pritjeje të gjatë, e mora penën disa herë, por lotët më penguan. Disa herë më janë ndalur lotët, por zemra nuk më lejoi. O biri im! Pas një kohe të gjatë

Read More

Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani?

May 15, 2018 By admina admina

“Shejtani ju premton juve varfërinë dhe ju urdhëron për turpe, kurse Allahu ju premton falje prej Tij dhe mirësi, dhe Allahu është Dhurues i Madh, i Dijshëm” (Bekarah: 268) Thotë Ibn Kethiri: “Ju frikëson juve me varfëri” Nga Abdullah Ibn Mes’udi përcillet se ka thënë: Ka thënë i Dërguar i Allahut – lavdërimi dhe paqja

Read More
Si të prek engjëlli dhe si të prek shejtani?
Veçori të Natës së Kadrit

Veçori të Natës së Kadrit

May 15, 2018 By admina admina

Në këtë Natë të begatë zbresin engjëjt për shkak të bereqetit të madh të saj, pra engjëjt zbresin bashkë me bereqetin dhe mëshirën e kësaj nate, ashtu siç ata zbresin në tubimet e leximit të Kuranit dhe përkujtimit të Zotit. Nata e Kadrit është qetësi dhe paqe, pra në të nuk gjen vend e keqja

Read More

Pse nuk e kemi gjendjen më të mirë?

May 15, 2018 By admina admina

Ne kemi pasuri, miniera, pyje, burime të ujit. Ne kemi tokë pjellore të pa ndotur. Nuk na mungojnë as njerëzit profesionistë dhe të zgjuar, por vetëm duhet tu jepet mundësia. Ne kemi klimë shumë të këndshme e cila është begati shumë e madhe. Kush mund t’i numërojë të gjitha ato të mira që Allahu i

Read More
Pse nuk e kemi gjendjen më të mirë?
Për një vepër shkon në Xhenet për një vepër shkon në Xhehenem

Për një vepër shkon në Xhenet për një vepër shk...

May 15, 2018 By admina admina

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Ndonjëri do të punojë punë të banorëve të xhenetit, në sy të njerëzve, por në të vërtetë ai është prej banorëve të zjarrit. E ndonjëri do të punojë punë të banorëve të zjarrit, në sy të njerëzve, por ai është prej

Read More

Në këtë lutje profetike janë përmbledhur të gji...

May 15, 2018 By admina admina

Nga Ebu el Ahvas e ky nga Abdullahu transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) i lutej Allahut duke thënë: “O Allahu im, unë kërkoj prej teje udhëzimin, devotshmërinë, vetëpërmbajtjen dhe pasurinë!” E transmeton Muslimi 2721 Es Seadi (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Në këtë lutje profetike janë

Read More
Në këtë lutje profetike janë përmbledhur të gjitha mirësitë
Si do t’i llogarisë Allahu njerëzit në Ditën e Gjykimit?!

Si do t’i llogarisë Allahu njerëzit në Ditën e ...

May 14, 2018 By admina admina

Robërit ndahen në tre grupe. Thotë i Lartësuari: “Ne ua ofruam amanetin (obligimet) qiejve, tokës dhe maleve, e ato nuk deshën ta marrin përsipër atë dhe u frikësuan prej tij, ndërsa njeriu e mori atë amanet mbi vete. Pa dyshim ai është (đhalumen xhehula), i pa drejtë, i padijshëm.” pastaj tha: “Allahu do të ndëshkojë

Read More

Si një lugë sodë buke mund të ndryshojë jetën t...

May 14, 2018 By admina admina

Edhe pse ne e përdorim atë, shpesh në jetën tonë të përditshme, soda e bukës është ende një mister për shumë njerëz në lidhje me cilësitë e saj. Ajo siguron përfitime të shumta shëndetësore për shëndetin e njeriut. Soda është e lirë dhe ju mund ta gjeni atë kudo. Ja 11 gjërat për të cilat

Read More
Si një lugë sodë buke mund të ndryshojë jetën tuaj në 11 mënyra
UFC 240 Live Streams Reddit